Plastiki önümleriň ýerüsti bejergisi - Elektroplatasiýa

Faceerüsti bejermek, fiziki ýa-da himiki usullar bilen materialyň üstünde bir ýa-da birnäçe aýratyn aýratynlygy bolan ýerüsti gatlagy emele getirmekdir.Faceerüsti bejermek önümiň daşky görnüşini, gurluşyny, işleýşini we öndürijiliginiň beýleki taraplaryny gowulaşdyryp biler.

Daş görnüşi: reňk, nagyş, logotip, ýalpyldawuk we ş.m.

Dokma: gödeklik, durmuş (hil), tertipleşdirmek we ş.m .;

Funksiýa: barmak yzy, dyrma garşy, plastmassa bölekleriniň daşky görnüşini we gurluşyny gowulaşdyrmak, önümi dürli üýtgeşmeler ýa-da täze dizaýnlar bilen üpjün etmek;önümiň daşky görnüşini gowulandyrmak.

1

Elektroplating:

Plastiki önümleri ýerüsti effektleri almak üçin gaýtadan işlemegiň usulydyr.Plastmassa önümleriniň daşky görnüşi, elektrik we ýylylyk aýratynlyklary plastiki elektroplatasiýa bejergisi arkaly netijeli gowulaşyp biler we üstüň mehaniki güýji gowulaşyp biler.PVD-e meňzeş, PVD fiziki prinsip, elektroplatasiýa himiki prinsipdir.Elektroplatasiýa esasan wakuum elektroplatasiýa we suw elektroplatasiýa bölünýär.Şinlendiň reflektory esasan wakuum elektroplatasiýa prosesini kabul edýär.

Tehniki artykmaçlyklary:

1. Agramy azaltmak

2. Çykdajylary tygşytlamak

3. Has az işleýiş programmalary

4. Metal bölekleriniň simulýasiýasy

Plastinadan soňky bejergisi:

1. Passiwasiýa: Dokumanyň dykyz gatlagyny emele getirmek üçin elektroplatdan soň üstü möhürlenýär.

2. Fosfatlamak: Fosfatlamak, elektroplatasiýa gatlagyny goramak üçin çig malyň üstünde fosfat filminiň emele gelmegidir.

3. Reňklemek: Anodlaşdyrylan reňk köplenç ulanylýar.

4. tingiwopis: boýag plyonkasynyň ýüzüne sepiň

Örtük gutaransoň, önüm guradylýar we bişirilýär.

Plastmassa bölekleri elektrikleşdirilmeli bolanda dizaýnda üns berilmeli nokatlar:

1. Önümiň diwar bilen deň däl galyňlygyndan gaça durmaly we diwaryň galyňlygy ortaça bolmaly, ýogsam elektroplatasiýa wagtynda aňsatlyk bilen deformasiýa ediler we örtük ýelimi pes bolar.Bu prosesiň dowamynda deformasiýa we örtügiň gaçmagyna sebäp bolýar.

2. Plastmassa böleginiň dizaýnyny ýykmak aňsat bolmaly, ýogsam, mejbury ýykylanda örtülen bölegiň üstü çekiler ýa-da sepiler, ýa-da plastmassa böleginiň içki stresine täsir eder we örtügiň baglanyşyk güýji bolar täsir eder.

3. Plastmassa bölekleri üçin demir goýmalary ulanmazlyga synanyşyň, ýogsam örtükden öňki bejergi wagtynda goýmalar aňsat zaýalanar.

4. Plastmassa bölekleriniň üstünde belli bir çişlik bolmaly.


Iş wagty: Noýabr-04-2022